Mimoriadna situácia v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19

18. novembra 2020

Vzhľadom na  Uznesenie Vlády SR č. 111/2020  z 11. marca 2020 k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky Číslo materiálu: 5753/2020,  ktorým schválila návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 12. marca 2020 od 06:00 hod. bola vyhlásená  mimoriadna situácia pre územie Slovenskej republiky.

 Z tohto dôvodu sa snažíme urobiť všetko pre to, aby sme vás v tejto ťažkej dobe čo najviac podporili. Našou najvyššou prioritou je ochrana zdravia a bezpečnosť rovnako Vás, Vašich  zamestnancov, rodinných príslušníkov,  tak aj našich zamestnancov a v nadväznosti na Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-l9 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2.

 

Opatrenia certifikačného orgánu  súvislosti s ohrozením verejného zdravia  z dôvodu ochorenia COVID-19 

  1. Areál spoločnosti ELBA, a.s., v ktorom sídli certifikačný orgán ELBACERT, a.s. je až do odvolania pre tretie strany uzavretý
  2. Mimoriadne návštevy v nevyhnutných prípadoch schvaľuje predseda predstavenstva ELBA, a.s. vopred
  3. Zamestnanci certifikačného orgánu podľa možnosti pracujú na diaľku formou home office, pričom činnosť certifikačného orgánu je vykonávaná naďalej v nezmenenom rozsahu
  4. Obchodné návštevy u klientov sa obmedzujú na nevyhnutnú mieru, pričom sa preferuje forma vybavenia na diaľku.
  5. V prípade osobného styku sa prísne dodržiavajú prijaté hygienické opatrenia (ochranné rúško, rukavice, zmeranie teploty, dezinfekcia rúk a pod.)

 

Politika postupu v prípade, ak je certifikovaná organizácia ovplyvnená mimoriadnou udalosťou

 

  1. Ak je certifikovaná organizácia ovplyvnená mimoriadnou udalosťou, kontaktuje certifikačný orgán za účelom dohodnutia ďalšieho postupu
  2. Certifikačný orgán zašle certifikovanej organizácii štruktúrovaný dotazník za účelom preverenia možnosti realizácie auditu na diaľku
  3. Tam kde je to možné bude v prípade mimoriadnych situácií uprednostnené posudzovanie realizované vzdialeným spôsobom. V ostatných prípadoch, ak to situácia umožní (dohoda vedúceho audítora s certifikovanou organizáciou ako aj s certifikačným orgánom), bude zabezpečený výkon auditov na mieste u preverovanej organizácii, samozrejme za dodržania všetkých stanovených hygienických predpisov.
  4. V prípade ak nie je možné realizovať audit na diaľku, ani audit na mieste, bude realizácia auditu odložená mimo štandardné lehoty konania auditov a audit bude preplánovaný. V tomto prípade, aby sa to zdokumentovalo certifikovanému klientovi,  riaditeľ certifikačného orgánu vydá dodatočné potvrdenie, ktorým ratifikuje túto predĺženú platnosť (maxim. obdobie predĺženia je 6 mesiacov).
  5. V prípade, ak budú prekročené maximálne lehoty na odloženie termínov auditov z dôvodu na strane certifikovanej organizácie, dôjde k pozastaveniu platnosti certifikácie