Certifikační proces

Jak probíhá proces certifikace u nás?

Celý certifikační proces manažerských systémů má tyto základní fáze:

1.

Komunikace se zákazníkem

V počáteční fázi ověřujeme potřebné doklady, resp. přezkoumáváme požadavky ve smyslu normy ČSN EN ISO / IEC 17021 – přijetí žádosti o certifikaci, zpracování a zaslání konkrétní nabídky, podpis smlouvy o certifikaci systému se zákazníkem, sjednávání předcertifikačního resp. certifikačního auditu.

2.

Příprava auditu

Druhá fáze probíhá v intencích smluvně dohodnutých podmínek. Vedoucí certifikačního orgánu ELBACERT ® jmenuje vedoucího auditora a ostatní členy auditního týmu a zašle zákazníkovi uvedené na schválení.

3.

Spracování programu auditu

Vedoucí auditor si vyžádá zaslání dokumentace manažerského systému zákazníka potřebné k přípravě auditu a na základě známých informací zpracuje program auditu, který zasílá zákazníkovi ke schválení.

4.

Vykonání samotného auditu

Provedení auditu – úvodní certifikační audit, dozorový audit, recertifikační audit, mimořádný audit, dodatečný audit.

5.

Ukončení a hodnocení auditu

Na základě výsledků auditu vedoucí ELBACERT® prověří závěry vedoucího auditora uvedené v záznamu ze závěrečného setkání a následně zpracované zprávě – protokolu z auditu. Na základě výše uvedeného rozhodne o udělení, popřípadě neudělení certifikátu (o ponechání, pozastavení, odebrání certifikátu v případě řízení dozorového, mimořádného nebo dodatečného auditu).

Druhy auditů během procesu certifikace

Úvodní certifikační audit

Cílem úvodního dvoustupňového certifikačního auditu je podrobné ověření shody zavedeného systému managementu s požadavky příslušné normy.

První etapa úvodního certifikačního auditu je zaměřena na auditování dokumentace systému managementu zákazníka, přezkoumání podmínek lokality zákazníka, jeho chápání požadavků normy. Posuzuje se, zda se plánují a provádějí interní audity, přezkoumání managementem a zda úroveň implementace systému managementu vytváří předpoklady, že zákazník je připraven na druhou etapu auditu. Na základě dokumentovaných zjištění se potvrdí / upraví program druhé etapy auditu. První etapa může / nemusí být prováděna na místě u zákazníka. V případě, že se koná na místě je postup stejný jako uvádí vývojový diagram pro druhou etapu.

Druhá etapa úvodního certifikačního auditu má za účel zhodnotit zavedení systému managementu klienta včetně jeho efektivnosti v celkovém rozsahu a v souladu s příslušnou normou na místě u posuzovaného zákazníka.

Dozorový audit

V rámci dozorového auditu se prověřují vybrané části manažerského systému zákazníka, přičemž důraz je kladen zejména na přezkoumání činností přijatých vzhledem k neshodám zjištěným při předchozím auditu, vyřizování stížností, přezkoumání jakýchkoliv změn, používání značek a / nebo jakýchkoliv odvolávek na certifikaci, celkové hodnocení efektivnosti manažerského systému a jeho udržování (interní audity a přezkoumání managementem).

Kontrolní audit se provádí na místě u klienta, přičemž postup tohoto auditu na místě je obdobný jako je výše v vývojovém diagramu.

Celkově jsou v rámci 3-letého cyklu konané 2 dozorové audity.

Recertifikační audit

Po třech letech od úvodní certifikace se provádí tzv. recertifikační audit, jehož cílem je prověřit celkovou efektivnost manažerského systému s ohledem na interní a externí změny, jeho pokračující významnost a aplikovatelnost na předmět certifikace, prokázaný závazek udržovat efektivnost a zlepšování systému managementu v celém rozsahu normy.

Mimořádný audit

V případě obdržení stížnosti, může ELBACERT® provést mimořádný audit s cílem prozkoumat opodstatněnost stížnosti nebo provést mimořádný audit jako reakci na změny, přenos certifikace nebo jako pokračování certifikace u klientů s pozastavenou činností.

Dodatečný audit

Dodatečný audit je proces kontroly a hodnocení ukazatelů společnosti nebo organizace, které již byly dříve zkontrolovány auditorem. Tento druh auditu se často provádí na základě pochybností o záznamech, které byly zjištěny během původního auditu nebo po zveřejnění finančních výsledků.

Jeho cílem je poskytnout další nezávislou kontrolu a ověření záznamů a skutečností, které byly dříve zkontrolovány. Výsledky dodatečného auditu se obvykle předkládají v písemné zprávě, která obsahuje doporučení a návrhy na zlepšení postupů a interních kontrol. Organizace může na základě těchto doporučení přijmout opatření ke zlepšení svých procesů a zajistit větší transparentnost a spolehlivost ve fungování.
0
let zkušeností v oblasti certifikací
0
let zkušeností mateřské firmy ELBA, a.s.
0 +
vydaných certifikátů

Certifikát je

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.