Certifikační proces

Jak probíhá proces certifikace u nás?

Celý certifikační proces manažerských systémů má tyto základní fáze:

1.

Komunikace se zákazníkem

V počáteční fázi ověřujeme potřebné doklady, resp. přezkoumáváme požadavky ve smyslu normy ČSN EN ISO / IEC 17021 – přijetí žádosti o certifikaci, zpracování a zaslání konkrétní nabídky, podpis smlouvy o certifikaci systému se zákazníkem, sjednávání předcertifikačního resp. certifikačního auditu.

2.

Příprava auditu

Druhá fáze probíhá v intencích smluvně dohodnutých podmínek. Vedoucí certifikačního orgánu ELBACERT ® jmenuje vedoucího auditora a ostatní členy auditního týmu a zašle zákazníkovi uvedené na schválení.

3.

Spracování programu auditu

Vedoucí auditor si vyžádá zaslání dokumentace manažerského systému zákazníka potřebné k přípravě auditu a na základě známých informací zpracuje program auditu, který zasílá zákazníkovi ke schválení.

4.

Vykonání samotného auditu

Provedení auditu – úvodní certifikační audit, dozorový audit, recertifikační audit, mimořádný audit, dodatečný audit.

5.

Ukončení a hodnocení auditu

Na základě výsledků auditu vedoucí ELBACERT® prověří závěry vedoucího auditora uvedené v záznamu ze závěrečného setkání a následně zpracované zprávě – protokolu z auditu. Na základě výše uvedeného rozhodne o udělení, popřípadě neudělení certifikátu (o ponechání, pozastavení, odebrání certifikátu v případě řízení dozorového, mimořádného nebo dodatečného auditu).

Druhy auditů během procesu certifikace

Úvodní certifikační audit

Cílem úvodního dvoustupňového certifikačního auditu je podrobné ověření shody zavedeného systému managementu s požadavky příslušné normy.

První etapa úvodního certifikačního auditu je zaměřena na auditování dokumentace systému managementu zákazníka, přezkoumání podmínek lokality zákazníka, jeho chápání požadavků normy. Posuzuje se, zda se plánují a provádějí interní audity, přezkoumání managementem a zda úroveň implementace systému managementu vytváří předpoklady, že zákazník je připraven na druhou etapu auditu. Na základě dokumentovaných zjištění se potvrdí / upraví program druhé etapy auditu. První etapa může / nemusí být prováděna na místě u zákazníka. V případě, že se koná na místě je postup stejný jako uvádí vývojový diagram pro druhou etapu.

Druhá etapa úvodního certifikačního auditu má za účel zhodnotit zavedení systému managementu klienta včetně jeho efektivnosti v celkovém rozsahu a v souladu s příslušnou normou na místě u posuzovaného zákazníka.

Dozorový audit

V rámci dozorového auditu se prověřují vybrané části manažerského systému zákazníka, přičemž důraz je kladen zejména na přezkoumání činností přijatých vzhledem k neshodám zjištěným při předchozím auditu, vyřizování stížností, přezkoumání jakýchkoliv změn, používání značek a / nebo jakýchkoliv odvolávek na certifikaci, celkové hodnocení efektivnosti manažerského systému a jeho udržování (interní audity a přezkoumání managementem).

Kontrolní audit se provádí na místě u klienta, přičemž postup tohoto auditu na místě je obdobný jako je výše v vývojovém diagramu.

Celkově jsou v rámci 3-letého cyklu konané 2 dozorové audity.

Recertifikační audit

Po třech letech od úvodní certifikace se provádí tzv. recertifikační audit, jehož cílem je prověřit celkovou efektivnost manažerského systému s ohledem na interní a externí změny, jeho pokračující významnost a aplikovatelnost na předmět certifikace, prokázaný závazek udržovat efektivnost a zlepšování systému managementu v celém rozsahu normy.

Mimořádný audit

V případě obdržení stížnosti, může ELBACERT® provést mimořádný audit s cílem prozkoumat opodstatněnost stížnosti nebo provést mimořádný audit jako reakci na změny, přenos certifikace nebo jako pokračování certifikace u klientů s pozastavenou činností.

Dodatečný audit

Po třech letech od úvodní certifikace se provádí tzv. recertifikační audit, jehož cílem je prověřit celkovou efektivnost manažerského systému s ohledem na interní a externí změny, jeho pokračující významnost a aplikovatelnost na předmět certifikace, prokázaný závazek udržovat efektivnost a zlepšování systému managementu v celém rozsahu normy.

0
let zkušeností v oblasti certifikací
0
let zkušeností mateřské firmy ELBA, a.s.
0 +
vydaných certifikátů