Certifikačný proces

Ako prebieha proces certifikácie u nás?

Celý certifikačný proces manažérskych systémov má tieto základné fázy:

1.

Komunikácia so zákazníkom

V počiatočnej fáze overujeme potrebné doklady, resp. preskúmavame požiadavky v zmysle normy STN EN ISO/IEC 17021 – obdržanie žiadosti o certifikáciu, spracovanie a zaslanie konkrétnej ponuky, podpis zmluvy o certifikácii systému so zákazníkom, dohodnutie predcertifikačného resp. certifikačného auditu.

2.

Príprava auditu

Druhá fáza prebieha v intenciách zmluvne dohodnutých podmienok. Vedúci certifikačného orgánu ELBACERT® vymenuje vedúceho audítora a ostatných členov audítorského tímu a zašle zákazníkovi uvedené na schválenie.

3.

Spracovanie programu auditu

Vedúci audítor si vyžiada zaslanie dokumentácie manažérskeho systému zákazníka potrebnej k príprave na auditu a na základe známych informácií spracuje program auditu, ktorý zasiela zákazníkovi na schválenie.

4.

Výkon samotného auditu

Vykonanie príslušného auditu – úvodný certifikačný audit, dozorný audit, recertifikačný audit, mimoriadny audit, dodatočný audit.

5.

Ukončenie a hodnotenie auditu

Na základe výsledkov auditu vedúci ELBACERT® preverí závery vedúceho audítora uvedené v zázname zo záverečného stretnutia a následne spracovanej správe – protokole z auditu. Na základe uvedeného rozhodne o udelení, prípadne neudelení certifikátu (o ponechaní, pozastavení, odobratí certifikátu v prípade konania dozorného, mimoriadneho alebo dodatočného auditu).

Druhy auditov počas procesu certifikácie

Úvodný certifikačný audit

Cieľom úvodného dvojetapového certifikačného auditu je podrobné overenie zhody zavedeného systému manažérstva s požiadavkami príslušnej normy.

Prvá etapa úvodného certifikačného auditu je zameraná na auditovanie dokumentácie systému manažérstva zákazníka, preskúmanie podmienok lokality zákazníka, jeho chápania požiadaviek normy. Posudzuje sa, či sa plánujú a vykonávajú interné audity, preskúmanie manažmentom a či úroveň implementácie systému manažérstva vytvára predpoklady, že zákazník je pripravený na druhú etapu auditu. Na základe dokumentovaných zistení sa potvrdí/upraví program druhej etapy auditu. Prvá etapa môže/nemusí byť vykonávaná na mieste u zákazníka. V prípade, že sa koná na mieste je postup rovnaký ako uvádza vývojový diagram pre druhú etapu.

Druhá etapa úvodného certifikačného auditu má za účel zhodnotiť zavedenie systému manažérstva klienta vrátane jeho efektívnosti v celkovom rozsahu a v súlade s príslušnou normou na mieste u posudzovaného zákazníka.

Dozorný audit

V rámci dozorného auditu sa preverujú vybrané časti manažérskeho systému zákazníka, pričom dôraz sa kladie najmä na preskúmanie činností prijatých vzhľadom k nezhodám zisteným pri predchádzajúcom audite, vybavovanie sťažností, preskúmanie akýchkoľvek zmien, používanie značiek a/alebo akýchkoľvek odvolávok na certifikáciu, celkové hodnotenie efektívnosti manažérskeho systému a jeho udržiavanie (interné audity a preskúmanie manažmentom).

Dozorný audit sa vykonáva na mieste u klienta, pričom postup tohoto auditu na mieste je obdobný ako je v horeuvedenom vývojovom diagrame.

Celkovo sú v rámci 3-ročného cyklu konané 2 dozorné audity

Recertifikačný audit

Po troch rokoch od úvodnej certifikácie sa vykonáva tzv. recertifikačný audit, ktorého cieľom je preveriť celkovú efektívnosť manažérskeho systému s ohľadom na interné a externé zmeny, jeho pokračujúcu významnosť a aplikovateľnosť na predmet certifikácie, preukázaný záväzok udržiavať efektívnosť a zlepšovanie systému manažérstva v celom rozsahu normy.

Mimoriadny audit

V prípade obdržania sťažnosti, môže ELBACERT® vykonať mimoriadny audit s cieľom preskúmať opodstatnenosť sťažnosti alebo vykonať mimoriadny audit ako reakciu na zmeny, prenos certifikácie alebo ako pokračovanie certifikácie u klientov s pozastavenou činnosťou.

Dodatočný audit

Dodatočný audit je proces kontroly a hodnotenia ukazovateľov spoločnosti alebo organizácie, ktoré už boli predtým skontrolované audítorom. Tento druh auditu sa často vykonáva na základe pochybností o záznamoch, ktoré boli zistené počas pôvodného auditu alebo po zverejnení finančných výsledkov.

Jeho cieľom je poskytnúť ďalšiu nezávislú kontrolu a overenie záznamov a skutočností, ktoré boli predtým skontrolované. Výsledky dodatočného auditu sa zvyčajne predkladajú v písomnej správe, ktorá obsahuje odporúčania a návrhy na zlepšenie postupov a interných kontrol. Organizácia alebo spoločnosť môže na základe týchto odporúčaní prijať opatrenia na zlepšenie svojich procesov a zabezpečiť väčšiu transparentnosť a spoľahlivosť fungovania.

0
rokov skúseností v oblasti certifikácií
0
rokov skúseností materskej spoločnosti ELBA, a.s.
0 +
vydaných certifikátov

Certifikát je

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.