Certifikačný proces

Ako prebieha proces certifikácie u nás?

Celý certifikačný proces manažérskych systémov má tieto základné fázy:

1.

Komunikácia so zákazníkom

V počiatočnej fáze overujeme potrebné doklady, resp. preskúmavame požiadavky v zmysle normy STN EN ISO/IEC 17021 – obdržanie žiadosti o certifikáciu, spracovanie a zaslanie konkrétnej ponuky, podpis zmluvy o certifikácii systému so zákazníkom, dohodnutie predcertifikačného resp. certifikačného auditu.

2.

Príprava auditu

Druhá fáza prebieha v intenciách zmluvne dohodnutých podmienok. Vedúci certifikačného orgánu ELBACERT® vymenuje vedúceho audítora a ostatných členov audítorského tímu a zašle zákazníkovi uvedené na schválenie.

3.

Spracovanie programu auditu

Vedúci audítor si vyžiada zaslanie dokumentácie manažérskeho systému zákazníka potrebnej k príprave na auditu a na základe známych informácií spracuje program auditu, ktorý zasiela zákazníkovi na schválenie.

4.

Výkon samotného auditu

Vykonanie príslušného auditu – úvodný certifikačný audit, dozorný audit, recertifikačný audit, mimoriadny audit, dodatočný audit.

5.

Ukončenie a hodnotenie auditu

Na základe výsledkov auditu vedúci ELBACERT® preverí závery vedúceho audítora uvedené v zázname zo záverečného stretnutia a následne spracovanej správe – protokole z auditu. Na základe uvedeného rozhodne o udelení, prípadne neudelení certifikátu (o ponechaní, pozastavení, odobratí certifikátu v prípade konania dozorného, mimoriadneho alebo dodatočného auditu).

Druhy auditov počas procesu certifikácie

Úvodný certifikačný audit

Cieľom úvodného dvojetapového certifikačného auditu je podrobné overenie zhody zavedeného systému manažérstva s požiadavkami príslušnej normy.

Prvá etapa úvodného certifikačného auditu je zameraná na auditovanie dokumentácie systému manažérstva zákazníka, preskúmanie podmienok lokality zákazníka, jeho chápania požiadaviek normy. Posudzuje sa, či sa plánujú a vykonávajú interné audity, preskúmanie manažmentom a či úroveň implementácie systému manažérstva vytvára predpoklady, že zákazník je pripravený na druhú etapu auditu. Na základe dokumentovaných zistení sa potvrdí/upraví program druhej etapy auditu. Prvá etapa môže/nemusí byť vykonávaná na mieste u zákazníka. V prípade, že sa koná na mieste je postup rovnaký ako uvádza vývojový diagram pre druhú etapu.

Druhá etapa úvodného certifikačného auditu má za účel zhodnotiť zavedenie systému manažérstva klienta vrátane jeho efektívnosti v celkovom rozsahu a v súlade s príslušnou normou na mieste u posudzovaného zákazníka.

Dozorný audit

V rámci dozorného auditu sa preverujú vybrané časti manažérskeho systému zákazníka, pričom dôraz sa kladie najmä na preskúmanie činností prijatých vzhľadom k nezhodám zisteným pri predchádzajúcom audite, vybavovanie sťažností, preskúmanie akýchkoľvek zmien, používanie značiek a/alebo akýchkoľvek odvolávok na certifikáciu, celkové hodnotenie efektívnosti manažérskeho systému a jeho udržiavanie (interné audity a preskúmanie manažmentom).

Dozorný audit sa vykonáva na mieste u klienta, pričom postup tohoto auditu na mieste je obdobný ako je v horeuvedenom vývojovom diagrame.

Celkovo sú v rámci 3-ročného cyklu konané 2 dozorné audity

Recertifikačný audit

Po troch rokoch od úvodnej certifikácie sa vykonáva tzv. recertifikačný audit, ktorého cieľom je preveriť celkovú efektívnosť manažérskeho systému s ohľadom na interné a externé zmeny, jeho pokračujúcu významnosť a aplikovateľnosť na predmet certifikácie, preukázaný záväzok udržiavať efektívnosť a zlepšovanie systému manažérstva v celom rozsahu normy.

Mimoriadny audit

V prípade obdržania sťažnosti, môže ELBACERT® vykonať mimoriadny audit s cieľom preskúmať opodstatnenosť sťažnosti alebo vykonať mimoriadny audit ako reakciu na zmeny, prenos certifikácie alebo ako pokračovanie certifikácie u klientov s pozastavenou činnosťou.

Dodatočný audit

Po troch rokoch od úvodnej certifikácie sa vykonáva tzv. recertifikačný audit, ktorého cieľom je preveriť celkovú efektívnosť manažérskeho systému s ohľadom na interné a externé zmeny, jeho pokračujúcu významnosť a aplikovateľnosť na predmet certifikácie, preukázaný záväzok udržiavať efektívnosť a zlepšovanie systému manažérstva v celom rozsahu normy.

0
rokov skúseností v oblasti certifikácií
0
rokov skúseností materskej spoločnosti ELBA, a.s.
0 +
vydaných certifikátov