Sťažnosti a odvolania

Všeobecný postup pri prijímaní, hodnotení a rozhodovaní o odvolaniach a sťažnostiach v priebehu certifikácie

Odpovedáme na základné otázky týkajúce sa sťažností alebo odvolaní pri procese certifikácie.

Aký je priebeh podania sťažnosti?

Riešenie sťažností v priebehu certifikácie

Sťažnosť je písomné podanie subjektu, ktorým sa tento domáha ochrany svojich práv alebo záujmov alebo upozorňuje na konkrétne nedostatky pri procese certifikácie.

Všeobecný postup pri prijímaní, hodnotení a rozhodovaní o sťažnostiach:

 1. Certifikačný orgán ELBACERT, a.s. prijíma akékoľvek sťažnosti výhradne v písomnej forme, pričom podanie musí byť vykonané do 30 dní odo dňa zistenia dôvodu podania sťažnosti.
 2. Forma podania sťažnosti nemá záväznú formu, musí však obsahovať:
  • označenie sťažujúceho sa subjektu
  • presný a úplný popis dôvodu podania sťažnosti
  • návrh na vysporiadanie
  • kontaktnú osobu pre riešenie, dátum a podpis.
 3. ELBACERT, a.s. do 10 dní potvrdí prijatie sťažnosti podateľovi, pričom ho informuje a ďalšom postupe a ubezpečí o prijatí nápravy v prípade potvrdenia opodstatnenosti sťažnosti.
 4. ELBACERT, a.s. sťažnosť dôkladne preskúma s cieľom preveriť a potvrdiť opodstatnenosť, pričom rešpektuje princíp nezávislosti. Ak bola sťažnosť podaná na vrcholový manažment certifikačného orgánu, sťažnosť preveruje komisia na ochranu nestrannosti, pričom jej záver je záväzný.
 5. ELBACERT, a.s. sa podľa možnosti snaží akúkoľvek sťažnosť vyriešiť predovšetkým dohodou – prejedná sťažnosť so subjektom, na ktorý bola sťažnosť podaná a so sťažovateľom s cieľom dohody o ďalšom postupe, ktorý bude vyhovovať všetkým zainteresovaným stranám. Výsledkom je dohoda o opatreniach, prípadne závery, ktoré sú akceptované všetkými stranami konfliktu a budú v súlade s príslušnými predpismi a normatívnymi dokumentmi.
 6. V prípade, že nedôjde k dohode dotknutých strán pri riešení problému, ďalší postup závisí od potvrdenia/vyvrátenia opodstatnenosti sťažnosti s cieľom predísť prípadnému neoprávnenému poškodeniu mena subjektu, voči ktorému bola sťažnosť podaná.
 7. V prípade opodstatnenosti sťažnosti budú vykonané príslušné nápravné, alebo preventívne opatrenia o realizácii ktorých bude podateľ riadne informovaný. V prípade neopodstatnenosti sťažnosti ELBACERT, a.s. vypracuje zdôvodňujúci list o neopodstatnenosti sťažnosti, čím je vec považovaná za vybavenú a list odošle podateľovi a dotknutému subjektu.

Aký je priebeh podania odvolania?

Odvolania voči záverom certifikácie

Odvolanie – písomné výhrada, ktorú certifikovaný klient uplatňuje voči rozhodnutiu certifikačného orgánu.

Všeobecný postup pri prijímaní, hodnotení a rozhodovaní o odvolaniach:

 1. Certifikačný orgán ELBACERT, a.s. prijíma akékoľvek odvolania výhradne v písomnej forme, pričom odvolanie voči rozhodnutiu  certifikačného orgánu je možné podať do 10 dní odo dňa jeho doručenia.
 2. Forma podania odvolania nemá záväznú formu, musí však obsahovať:
  • označenie odvolávajúceho sa subjektu
  • presný a úplný popis dôvodu podania odvolania
  • návrh na vysporiadanie
  • kontaktnú osobu pre riešenie, dátum a podpis.
 3. ELBACERT, a.s. do 10 dní potvrdí prijatie odvolania podatelovi, pričom ho informuje a ďalšom postupe a ubezpečí o prijatí nápravy v prípade potvrdenia opodstatnenosti odvolania.
 4. ELBACERT, a.s. odvolanie dôkladne preskúma s cieľom preveriť a potvrdiť opodstatnenosť, pričom rešpektuje princíp nezávislosti. Ak bolo odvolanie podané voči rozhodnutiu vrcholovému manažmentu certifikačného orgánu, odvolanie preveruje komisia na ochranu nestrannosti, pričom jej záver je záväzný.
 5. ELBACERT, a.s. sa podľa možnosti snaží odvolanie vyriešiť predovšetkým dohodou. Výsledkom je dohoda o opatreniach, prípadne závery, ktoré sú akceptované všetkými stranami konfliktu a budú v súlade s príslušnými predpismi a normatívnymi dokumentmi.
 6. V prípade, že nedôjde k dohode dotknutých strán pri riešení príčiny odvolania, ďalší postup závisí od potvrdenia/vyvrátenia opodstatnenosti odvolania.
 7. V prípade opodstatnenosti odvolania budú vykonané príslušné nápravné, alebo preventívne opatrenia o realizácii ktorých bude podateľ riadne informovaný. V prípade neopodstatnenosti odvolania ELBACERT, a.s. vypracuje zdôvodňujúci list o neopodstatnenosti odvolania, čím je vec považovaná za vybavenú a list odošle podateľovi.
Odbornosť a profesionalita

Spolupracujeme s poprednými certifikačnými autoritami a sledujeme aktuálne trendy

Certifikácia bez starostí

Môžete sa spoľahnúť. Stojíme na vašej strane behom celého certifikačného procesu.

16 rokov skúseností

Certifikácii firiem sa venujeme vyše 16 rokov. Máme dostatok skúseností aj pre náročné projekty.

0
rokov skúseností v oblasti certifikácií
0
rokov skúseností materskej spoločnosti ELBA, a.s.
0 +
vydaných certifikátov

Certifikát je

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.